ΔΙΤ31 Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών (3ο Εξάμηνο)

Η ενότητα αυτή εμβαθύνει στα θέματα διοίκησης των τουριστικών φορέων, στις σύγχρονες στρατηγικές διοίκησης που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία, ενώ εξετάζονται και οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπων και οργανισμών καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, εξετάζονται θέματα για την οργάνωση και τη λειτουργία εθνικών οργανισμών τουρισμού, για εργοδοτικές και εργατικές κλαδικές συλλογικότητες καθώς και για ζητήματα του πεδίου της διοίκησης ανθρώπινων πόρων.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.