Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Είναι μια ενότητα επιλογής (επιλέγεται έναντι της ΔΕΟ43) η οποία είναι ενδιαφέρουσα καθώς αποδίδει έμφαση σε επίκαιρα θέματα που αφορούν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος. Είναι κατά κύριο λόγο πρακτική ενότητα, η οποία συνδυάζει απλές και εύκολα κατανοητές μεθοδολογίες. Αρχικά δίδεται έμφαση στην κατανόηση των εννοιών που αφορούν την ποιότητα και τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στη χρήση βασικών εργαλείων αναγνώρισης του επιπέδου ποιότητας. Έπειτα γίνεται χρήση απλών στατιστικών μεθοδολογιών για τον έλεγχο ποιότητας και παρουσιάζονται κάποια σημαντικά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (ISO). Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια βασικά στοιχεία για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την ανακύκλωση κλπ. Τέλος, γίνεται αναφορά σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση περιβάλλοντος, τον τρόπο με τον οποίο τα επιμέρους προϊόντα επηρεάζουν το περιβάλλον στα επιμέρους στάδια της ζωής τους κλπ.