Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Πρόκειται για μια απαιτητική πρακτική ενότητα, η οποία εισάγει το φοιτητή στις έννοιες των χρηματοοικονομικών, παρουσιάζοντας του διαφορετικά αλλά σημαντικά ζητήματα που αφορούν το συνάλλαγμα, την αξιολόγηση επενδύσεων, τα παράγωγα αξιόγραφα, τις επενδύσεις σε αξιόγραφα και χαρτοφυλάκια κλπ. Η παρουσίαση των τόμων γίνεται με την ακόλουθη σειρά (η σειρά που ακολουθείται από το ΕΑΠ): Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοικητική – Τόμος Β (παρουσίαση βασικών μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων, αναγνώριση των επιμέρους τρόπων χρηματοδότησης επενδύσεων κλπ.), Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – Τόμος Δ (αξιολόγηση αξιογράφων και χαρτοφυλακίων ως προς την απόδοση και τον κίνδυνο τους, αποτίμηση ομολόγων και μετοχών κλπ.), Παράγωγα – Αξιόγραφα – Τόμος Γ (παρουσίαση εννοιών που αφορούν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αποτιμώνται αλλά και χρησιμοποιούνται τα προθεσμιακά συμβόλαια και τα δικαιώματα κλπ.), Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα – Τόμος Α (παρουσίαση θεμάτων για τη ζήτηση και την προσφορά χρήματος, τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, παρουσίαση στρατηγικών κερδοσκοπίας με βάση το συνάλλαγμα – arbitrage κλπ.)