Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις βασικές αρχές της διοίκησης των επιχειρήσεων. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βάσει της υπάρχουσας θεωρίας. Στον τόμο Α παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης, δηλαδή ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος, ενώ αποδίδεται έμφαση σε έννοιες όπως η ηγεσία, η παρακίνηση, ο οργανωτική δομή κλπ. Στον τόμο Β παρουσιάζονται ζητήματα της Διοίκησης Παραγωγής, με έμφαση σε ζητήματα όπως ο κύκλος ζωής των προϊόντων, η χωροταξική διάρθρωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, η διαχείριση των αποθεμάτων κλπ. Στον τόμο Γ γίνεται αναφορά στις επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού όπως η προσέλκυση και η επιλογή εργαζομένων, η αξιολόγηση, η εκπαίδευση κλπ. Στον τόμο Δ παρουσιάζονται βασικά στοιχεία σχετικά με το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, όπως είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, η διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών κλπ. Είναι μια ενότητα που αν και φαίνεται θεωρητική, προσπαθεί να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών στοιχείων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών.